İgiad Bülten’in 29. sayısı çıktı.

  • 31.01.2014

Çeşitli toplumsal sınıflar, tarihin farklı dönemlerindefarklı roller oynamışlar, toplumların ve tarihin itici gücüolmuşlardır. Tarımsal üretim dönemlerinde çiftçiler,insanlık tarihinin büyük kısmında toplumların kaderinibelirleyen orduları oluşturan askeri sınıf, Ortaçağ boyuncaderebeyler, kendi zamanlarına damga vurmuşlardır.

İçinde yaşadığımız dünyanın şekillenmesinde ise girişimcilerin hayatibir rolü olmuştur. İktisadi kaynakları temin eden, verimliliğini artıranve sonuç alıcı bir organizasyon içinde değerlendiren girişimciler,toplumların daha müreffeh yaşamalarına, iktisadi darboğazları aşmalarına azımsanmayacak ölçüde katkıda bulunmuşlardır.

Girişimcilerin tek katkısının iktisadi hayatla sınırlı olduğunudüşünmemek gerekir. İslam’ın Hint alt kıtası ve UzakDoğu adalarına yayılması Müslüman tüccarların eliylegerçekleşmiştir. Yine modern siyasetin demokrasi, insan haklarıve hukuk devleti ilkeleri etrafında şekillenmesinde Avrupaburjuvazisinin katkısından siyaset bilimciler bahsederler.

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Bülten’iolarak bu sayımızda tarihin son döneminin kurucu sınıfı olangirişimcileri ve girişimcilik konusunu ele aldık. Konuyla ilgili olarakProf. Dr. Nazif Gürdoğan ile yapılan röportaj, modern dünyanınhangi yöne gittiğini, hangi değerlerle ilerlediğini ve bu dünyadavar olmak veya var kalabilmek için neler yapılması gerektiğinihayatın içinden örneklerle ve bize ait cümlelerle açıkladı.

Medeniyetlerin kurulma ve daha sonrasında sürdürülme koşulları ve yasalarını irdeleyen ve buradan iş dünyasınaönemli dersler çıkaran Mustafa Özel’e, makalesini yayınlama imkânı verdiği için teşekkür ediyoruz.

Doç. Dr. Mehmet Marangoz’un sosyal girişimcilik üzerineolan makalesi, girişimciliğin farklı bir boyutuna değinmesive girişimciliğin aslında ne kadar zengin bir içeriğe sahipolduğunu göstermesi açısından önemli. Ayrıca NobelBarış Ödülü sahibi Muhammed Yunus’un örnekliğiniincelemesi, makalesinin değerini bir kat daha artırıyor.

Yeni