Tüzük

24 Ocak 2019

30.09.2011 TARİHİNDE İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLANAN İKTİSADİ GİRİŞİM VE İŞ AHLAKI DERNEĞİ (İGİAD) TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI:

Madde 1- Derneğin adı İKTİSADİ GİRİŞİM ve İŞ AHLÂKI DERNEĞİ’dir. Derneğin kısa adı İGİAD’dır.

DERNEĞİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

Madde 2- Derneğin merkezi İSTANBUL ilidir. Dernek, Genel Kurul Kararı ile şubeler açabilir.

DERNEĞİN AMAÇLARI:
Madde 3- İş dünyasında görülen bir takım eksiklikleri gidermek ve bu eksikliklere neden olan sorunları ve mantaliteyi tamir için yola çıkan İGİAD’in temel amaçları;

a) Genelde tüm toplumun özelde iş hayatını oluşturan işveren, işgören ve sermayedar kesimlerinin güzel ahlak çerçevesinde; helal ve meşru yollarla kazanç elde etmelerinin tavsiye ve teşvik etmek,

b) İş hayatının da diğer alanlarda olduğu gibi güzel ahlâk’ın bir göstergesi olarak doğru, dürüst, adil, sözüne sadık ve maddi-manevi taahhütlerini zamanında ve gereği gibi yerine getirmeye gayret ve özen göstermeyi yaygınlaştırmak,

c) İşsizliği engellemek, sosyal yardımlaşmayı geliştirmek ve ahlaki değerleri önceleyen müesseselerin çoğalması için iktisadi girişimi özendirmektir.

DERNEĞİN FAALİYETLERİ:
Madde 4- Dernek amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetleri yapar.

a) Her türlü ilmi, kültürel sosyal sahalarda seminerler, toplantılar, paneller, konferanslar ve bilimsel çalışmalar yapar.

b) Amaçları doğrultusunda her türlü süreli-süresiz basın yayın faaliyetlerinde bulunur, basın yayın organlarında alanı ile ilgili sayfalar, köşeler; radyo ve TV istasyonları için programlar, halka yönelik video, sinevizyon, multivizyon ve benzeri programlar hazırlar, hazırlatır ve yayınlatır. Alanı ile ilgili olarak internet ortamında her türlü faaliyette bulunur.

c) Konularında uzmanlık sahibi olan kişilere her türlü ilmi, kültürel, sosyal, ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, telifler, tercümeler yaptırır. Bu çalışmaların neticelerini basılı-sesli-görüntülü yayınlar halinde neşrettirir.

d) Yurt içi ve yurt dışı gezileri, kermesler, sergiler, fuarlar ve gösteriler düzenler.

e) Dernek, kuruluş amaçları aynı olan en az 5 (Beş) dernek ile amacını gerçekleştirmek üzere, üye sıfatıyla bir araya gelmek suretiyle Federasyon kurabilir, kurulu olanlara katılabilir. Dernek amacı doğrultusunda çalışan yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlarla, ticaret ve sanayi odalarıyla, borsalarla, meslek teşekkülleriyle, vakıflarla, derneklerle, birliklerle, platformlarla, meclislerle ve konseylerle işbirliği yapabilir, Sözkonusu yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşların, ticaret ve sanayi odalarının, borsaların, meslek teşekküllerinin, vakıfların, derneklerin, birliklerin, platformların, meclislerin ve konseylerin yönetiminde bulunabilir, Yine dernek amaçları doğrultusunda şirket kurabilir, şirket ortaklığı yapabilir. Bütün bu işlemler, yönetim kurulu kararı ile yapılır.

f) Kültürel, sanatsal ve sportif yarışmalar, balolar, ses ve sahne gösterileri, özel günler ve geceler, ziyafetler düzenler.

g) Arşiv oluşturur, plan ve proje yaptırır, bunun için yarışma açar ve bu yarışmaların sonucunu uygular.

h) Dernek amaçları doğrultusunda her türlü hizmeti sunabilmek için vakıf kurar. Dernek amaçlarına ulaşabilmek, gelir elde edebilmek için iktisadi işletme tesis eder, ticari işletmeler ve kooperatifler kurar. Bütün bu işlemler yönetim kurulu kararı ile yapılır. Dernek bu faaliyetleri için gerekli personeli istihdam eder ve yetiştirir.

i) Dernek merkezinin ve şubelerinin faaliyetlerini yürütmek için her türlü taşınır ve taşınmaz mal edinebilir.

j) Eğitim ve öğretime yönelik yatırım ve organizasyonlar yapar. Dernek yönetim kurulunun belirleyeceği sayıda ve şartlarda, lisans öğrencilerine burs verir, master ve doktora öğrencilerinin tez çalışmalarını destekler, öğretim üyelerinin akademik çalışmalarına ve projelerine destek verir.

k) Dernekler Kanununun müsaade ettiği işleri yapar.

ÜYELİK:
Madde 5- Dernekler Kanununun öngördüğü koşulları taşıyan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu amaç doğrultusunda çalışmayı kabul etmiş herkes, derneğe üye olmak için başvurabilir.

Madde 6- Yazılı olarak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en çok 30 (Otuz) gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Üyelik başvurusu gerekçe gösterilmeksizin reddedilebilir. Hiç kimse üyeliğe zorlanamaz.

Madde 7- Hiç kimse dernekte üye olarak kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

Madde 8- Derneğe üye olma hakkını kayıp edenlerle, dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı çıkarılanların genel kurula itiraz hakkı vardır.

Madde 9- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

DERNEK GENEL KURULU: 
Madde 10- Genel kurul, derneğin en yetkili organı olup delegelerden oluşur.

a) Derneğin şubesi olmaması durumunda; delegeler derneğin tüm üyeleridir.

a) Derneğin şubesi olması durumunda: Doğal Delegeler (Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Şube Başkanları) ve seçilmiş delegeler (her şubede 10 üyeye 1 delege) vardır. Her şube delegeleri şubeye kayıtlı üyeler tarafından 10 üye için bir delege seçerek Genel kurul delegesini belirler.

Madde 11- Dernek olağan genel kurul toplantılarını, iki yılda bir Şubat ayında yapar. Olağan toplantı dışında genel kurul yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak üyeler arasında üç kişilik bir heyet genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 12- Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeleri tespit eder. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 (Onbeş) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman, bir haftadan az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılsa, bu durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler, ikinci toplantıya çağrı usulüne göre yeniden davet edilir. Toplantı, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile yapılır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Madde 13- Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün
14. Maddesinde belirtilen yeter sayı sağlanamamışsa, durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı, yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ve kâtip seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi divan heyeti tarafından, gündemi yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar, toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Madde 14- Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURUL GÖREVİ VE YETKİLERİ:
Madde 15- Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulda görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek organlarının seçilmesi,

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,

d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e) Dernek için taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, ipotek edilmesi, veya ipoteğin çözülmesi, bağışlanması veya devredilmesi gibi iktisadi ve iltizami hususlarda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f) Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına, bir federasyona katılması veya ayrılmasına karar vermek,

g) Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak,

h) Derneğin fesih edilmesine karar vermek,

i) Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatın genel kurulca yapılmasını öngördüğü diğer görevlerin yerine getirilmesi,

j) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve kurucularına yetki vermek.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:
Madde 16- Genel Kurula ancak 10. maddede gösterilen üyeler katılabilir ve oy verebilir. Tüzük değişikliği ve fesih dışındaki kararlar, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Dernek organlarının seçimi, gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır.

Madde 17- Bu tüzükte başka bir hüküm bulunmadığı hallerde, derneğin tüm organları salt çoğunlukla toplanır; kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASIL VE YEDEK ÜYE SAYISI:

Madde 18- Yönetim Kurulu on bir asıl ve beş yedek üyeden oluşur ve genel kurulca seçilir. Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

a) Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararları almak ve bunları uygulamak,

b) Derneği temsil etmek veya bu hususları kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki verme,

c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak. Bütçeyi uygulamak ve kayıtlarını yürütmek,

d) Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi genel başkan seçer. Genel başkan, Yönetim kuruluna başkanlık eder.

e) Dernek tüzüğünün ve mevzuatı kendisine verdiği diğer işleri yapmaktır.

f) Yönetim Kurulu görev bölümü yaparak başkan ve yardımcılarını seçilenler arasından belirler. Dernek yönetim kurulu en az ayda bir kez önceden kararlaştırılan belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Karar oy çokluğu ile alınır.

g) Dernek adına dava açmaya karar ve yetki vermek, açılacak davalarda husumete ehil olmak,

h) Gerekli gördüğü konularda ve alanlarda komisyonlar, kurullar kurmak veya kaldırmak,

i) Derneğin iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon, kurulların işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak.

Madde 19- Yönetim kurulunun üye sayısı boşalmalar sebebi ile yedeklerinin de getirilmesin den sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin baş vurması üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişi bir i ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.

DENETLEME KURULU:

Madde 20- Denetleme Kurulu, 3 (Üç) asıl ve 3 (Üç) yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Denetleme kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

ORGANLAR:

Madde 21-

A) Yönetim Kurulu Organları:

a) Genel Başkan: Yönetim kurulu adına derneği temsil eder. Genel kurul ve yönetim kuruluna başkanlık eder. Gerektiğinde dernek adına demeç verir. Genel başkanın yokluğunda başkan yönetim kurulu üyelerinden birini geçici olarak genel başkanlığına tayin eder.

b) Genel Sekreter: derneğin bütün yazışma işlerini yürütür.

c) Genel Muhasip: derneğin mali işlerini yürütür ve hesaplarını tutar.

B) Diğer Organlar:
Dernekte başka organlarda kurulabilir. Ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulu görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Madde 22- Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEK KURUCULARI:

Madde 23- Derneğin Kurucuları şunlardır:

Adı Soyadı Uyruğu Mesleği Adres

Şükrü ALKAN, T.C. Sanayici Burhaniye Mah. Kağıtçıbaşı Sok. Ege Ap. No: 22/8 Üsküdar

Ahmet Salih KAHRAMAN, T.C. Serbest Ethempaşa Sok. No:38/4 Üsküdar

Davut ŞANVER, T.C. İhracatçı Bahçelievler Mh. Sultanmurat Cd. Ayla Sk. No: 11/11 Üsküdar

Halim ÖZDEMİR, T.C. İşadamı Eyüp Merkez Mh. Bestekar Tahir Ağa Sk. No: 47 B-Blok D: 10 Eyüp

Orhan SAĞLAM, T.C. Muhasebeci Şair Arşi Özlem Nadide sok. No:50/4 Merdivenköy 34732 Kadıköy

Recep ÖZKAN, T.C. Serbest Bulgurlu Mh. İzzettinbey Cd. Ekşioğlumehmet Şıt. K Blok 9 Üsküdar

İbrahim ÖZKAN, T.C. Serbest Mimarsinan Mh. Mimarsinan Cd. Akkonyapı Sit. A2/19 Ümraniye

Ahmet Hilmi BOYRAZ, T.C. Serbest Kışla Cd. 8. Sk. Yeşil Zengibar Sit. C-l/19 100. Yıl Mh. Bağcılar

ŞUBELER:

Madde 24- Gerekli şartlar olduğunda şubeler açılabilir. Şubeler açıldığında işleyiş biçimini genel kurul belirler.

Madde 25- Şube beş kurucu üye ile genel kurulda kurulur. Altı ay içinde seçim yaparak bir yönetim kurulu şubeye kayıtlı üyelerce dernek başkanlığı seçimi prosedürüne uygun bir şekilde seçilir. Şubelerin kongreleri iki yılda bir kasım ayında yapılır.

Madde 26- Şube yönetim kurulu beş asıl, beş yedekten oluşur. Yönetim kurulu şubeyi yönetir, genel merkezle olan bağlantıyı sağlar, her şube kendi içinde 3 kişilik bir denetleme kurulu seçer.

GİRİŞ – YILLIK AİDAT MİKTARI:

Madde 27- Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı genel kurul kararı ile belirlenir.

DERNEĞİN GELİRLERİ:

Madde 28- Derneğin gelir kaynakları

a) Üye aidatları,

b) Dernekçe yayınlanan, tertiplenen piyango, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans, gezi, kermes, sergi gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,

c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

d) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

e) Dernek, dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için İçişleri Bakanlığından izin almak zorundadır.

DEFTER VE KAYITLAR:

Madde 29- Dernek, aşağıda yazılı defterleri tutar:

a) Karar Defteri,
b) Üye Kayıt Defteri,
c) Evrak Kayıt Defteri,
d) Demirbaş Defteri,
e) İşletme Hesabı Defteri,
f) Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10),
g) Envanter Defteri
Ayrıca Yönetim Kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

GELİR VE GİDERLERDE USUL:

Madde 30- Dernek gelir alındı bilgisi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarında gösterilen, daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı olmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi maliye bakanlığınca bastırılır. Maliye bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, dernek özel olarak bastıracağı alındı belgesini mahalli en büyük amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul eder. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Maliye bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılmaz. Bağış ve aidatı toplayacak kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla tescil ettirir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:

Madde 31- Derneğin iç denetim dernek kanunu ve dernek tüzüğüne göre, denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak dernek tüzüğünde, ‘dernek tüzüğüne göre’ hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte, yeterli açıklık bulunmayan durumlarda, bu eksiği tamamlamak, üyelerle, dernek organları ve görevlerine tüm dernek faaliyetleriyle, işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacı ile tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlanıp genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konacak yönetmelikler çıkarabilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 32- Tüzük değişikliği hallerinde Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:

Madde 33- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Derneğin feshi halinde Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Derneğin feshi kararı, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır. Fesih kararı ile birlikte malların nereye devredileceği hususu da ayrıca karar altına alınır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

Madde 34- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

EK MADDELER:

EK MADDE 1- Hakem Kurulu
İGİAD, gerek üyelerinin kendi aralarında gerekse üyeleri ile üçüncü şahıslar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü amacıyla bir Tahkim Kurulu oluşturur. Tahkim Kurulu, Genel Kurul tarafından üyeler arasından seçilen 3 asıl ve 2 yedek kişiden oluşur ve ilgililerin başvurusu üzerine, yürürlükteki tahkime ilişkin emredici hükümlere uygun olarak hazırlanmış İGİAD Tahkim Kuralları çerçevesinde hizmet verir ve görev ifa eder.

EK MADDE 2- Disiplin Kurulu
Genel kurul tarafından üyeler arasından seçilen 3 asıl ve 2 yedek kişiden oluşur. Dernek üyelerinin Tüzükçe saptanan dernek amaçlarına ters düşen faaliyetlerini İGİAD Disiplin Kurulu çalışma kuralları çerçevesinde araştırır ve Yönetim Kuruluna rapor eder.

EK MADDE 3- Yüksek İstişare Kurulu:
Yüksek İstişare Kurulu, derneğin üst düzey danışma organıdır. Aldığı kararlar tavsiye niteliğindedir. Kurulun bütün üyeleri, Dernek Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Toplam üye sayısı 30’dan fazla olamaz. Kurulda, kurum içi ve kurum dışı olmak üzere, iki tür üyelik vardır. Kurum içi üyeler; derneğe kayıtlı kişiler arasından seçilir. Kurum dışı üyeler; toplumun her kesiminden, başta ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel alanlar olmak üzere, sahasında uzman ve bilge kişilerden seçilir. Yüksek İstişare Kurulu, Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine toplanır. Yüksek İstişare Kurulu’nun seçimi ve azledilmesi, çalışma şekil ve şartlarını Yönetim Kurulu belirler.

EK MADDE 4- Genç İGİAD Kurulu:
Yönetim Kurulu’na bağlı olarak Genç İGİAD Kurulu 18-29 yaş arasında olan girişimcileri ve yöneticileri veya gelecekte girişimci olma ve yöneticilikte bulunma potansiyeline sahip gençleri iş hayatına hazırlamak amacıyla faaliyetlerde bulunur.

EK MADDE 5- DERNEĞİN BORÇLANMA ŞEKLİ: 
Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da olabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.